Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Consumenten
Algemene consumentenvoorwaarden voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche
in Nederland, vastgesteld door FOSAG (Ondernemersorganisatie schilders-,
onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche). Deze voorwaarden treden in werking
per 1 september 2006 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder
nummer 40409386.
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de
uitoefening van beroep of bedrijf, die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk.
1.2 Opdrachtnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bedrijfsmatig werk
verricht en zich jegens de consument heeft verbonden tot het verrichtten van werk.
1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de opdrachtnemer overeengekomen
werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.
Artikel 2 – Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en
overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de consument. Afwijking van de bepalingen van
deze voorwaarden wordt door partijen schriftelijk vastgelegd.
Artikel 3 – Aanbod
3.1 Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende
omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vanaf die datum dertig dagen
geldig.
3.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren
materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken.
3.4 Het aanbod vermeldt wanneer vermoedelijk met het werk kan worden gestart en bevat zo
mogelijk een aanduiding van de geschatte duur van het werk.
3.5 Het aanbod geeft inzicht in de prijs en/of in de toepasselijke prijsvormingsmethode:
aanneming, richtprijs of regie.
a. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom)
overeen waarvoor het werk zal worden verricht.
b. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet de opdrachtnemer een zo nauwkeurig
mogelijke schatting van de kosten van het werk.
c. Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet de opdrachtnemer een nauwkeurige opgave van
de prijsfactoren (o.a. het uurtarief en de eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
3.6 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
3.7 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze voorwaarden.
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de
consument aan de opdrachtnemer.
4.2 Indien de consument zonder schriftelijke aanvaarding van het aanbod de opdrachtnemer
een aanvang laat maken met het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt de consument
geacht het aanbod conform de offerte te hebben aanvaard.
Artikel 5 – Verplichtingen van de opdrachtnemer
5.1 De opdrachtnemer zal het overeengekomen werk goed en deugdelijk uitvoeren. De
werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van het schildersbedrijf, tenzij
anders overeengekomen.
5.2 De opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde
voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
Eventuele financiële gevolgen van onvoorziene wijzigingen in de voorschriften tussen datum
van het aanbod en de datum van aanvang met de uitvoering van het werk zullen worden
verrekend. Dit is echter alleen toegestaan wanneer de opdrachtnemer de consument van de
wijziging en financiële gevolgen tevoren op de hoogte heeft gesteld en de consument de
gelegenheid heeft gegeven in dat geval de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 6 – Verplichtingen van de consument
6.1 De consument stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
6.2 De consument zorgt er voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het
werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen
gegevens.
6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten
behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen. De benodigde elektriciteit, gas
en water zijn voor zijn rekening.
6.4 De consument dient er voor te zorgen dat door een derde uit te voeren werkzaamheden
en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig
worden verricht dat de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer daarvan geen
vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de consument de
opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
Artikel 7 – Meerwerk
In geval van door de consument gewenste toevoegingen of veranderingen in het
overeengekomen werk kan de opdrachtnemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen,
wanneer hij de consument tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit
voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument die noodzaak uit zichzelf had moeten
begrijpen.
Artikel 8 – Beëindiging van de overeenkomst
8.1 De consument is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
zeggen.
8.2 Bij opzegging door de consument of indien de gehele of gedeeltelijke beëindiging van de
overeenkomst de consument is toe te rekenen, zal hij de voor het gehele werk geldende prijs
moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de opzegging
voortvloeien, tegen aflevering door de opdrachtnemer van het reeds voltooide werk. Indien de
prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de opdrachtnemer te maken kosten, wordt
de door de consument verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de
verrichte arbeid en de winst die de opdrachtnemer over het gehele werk zou hebben gemaakt.
Hierbij wordt de winst gesteld op 15%.
8.3 Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet
kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de
uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de
consument.
8.4 Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door een oorzaak die de consument niet
kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te
doen beëindigen tegen vergoeding van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de directe schade welke tijdens de uitvoering van
de overeenkomst aan gebouw, inventaris, of eigendommen van personen wordt toegebracht en
die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers. De opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
9.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van opzet, schuld of
verwijtbaar handelen van de consument of binnen diens risicosfeer valt.
9.3 In geval de opdrachtnemer de consument tijdig terzake heeft gewaarschuwd en de
consument desalniettemin uitvoering van werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond
heeft verlangd, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
9.4 Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in
artikel 6.4 of door andere aan de consument toerekenbare omstandigheden, moet de voor de
opdrachtnemer verband houdende schade en kosten door de consument worden vergoed.
9.5 De consument draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of
hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd, behoudens
indien de gebreken voor de opdrachtnemer kenbaar waren en hij verzuimd heeft de consument
hierop te wijzen.
9.6 In geval van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, is deze nimmer gehouden een hoger
bedrag te vergoeden dan het totale overeengekomen bedrag van de opdracht. In geval de
opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot
het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd.
Artikel 10 – Oplevering
10.1 Indien de opdrachtnemer aan de consument te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is
om te worden opgeleverd en deze het werk aanvaardt of goedkeurt, wordt het werk als
opgeleverd beschouwd.
10.2 Indien de consument het werk niet binnen een termijn van veertien dagen na
kennisgeving als bedoeld in het eerste lid van dit artikel keurt en al dan niet onder voorbehoud
aanvaardt of onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de consument geacht het werk
stilzwijgend te hebben aanvaard.
10.3 De kennisgeving van de opdrachtnemer dat het werk klaar is als bedoeld in het eerste lid
van dit artikel kan bestaan uit een schriftelijke mededeling dan wel uit het toezenden van een
eindfactuur.
10.4 De consument wordt tevens geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard indien de
consument het object waaraan het werk is verricht in gebruik neemt, met dien verstande, dat
door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt
beschouwd.
10.5 Indien partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt vooraf door de
opdrachtnemer aan de consument meegedeeld of het werk op deze datum klaar is om te
worden opgeleverd. De consument dient op die datum het werk te keuren en aan te geven of
het werk al dan niet onder voorbehoud wordt aanvaard dan wel onder aanwijzing van de
gebreken wordt geweigerd.
10.6 Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt
het werk opgeleverd op of omstreeks deze datum, overeenkomstig de in dit artikel
aangegeven wijze.
Artikel 11 – Zekerheid
11.1 De opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de
consument.
11.2 Na het sluiten van de overeenkomst kan de opdrachtnemer zekerheid bedingen, indien hij
goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen.
Indien en zolang de consument in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de
opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.
Artikel 12 – Betalingsverplichtingen
12.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. De consument is bij
niet tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
12.2 Indien de opdrachtnemer en de consument betaling in termijnen overeengekomen zijn, is
de opdrachtnemer gerechtigd bij niet tijdige betaling door de consument de werkzaamheden te
onderbreken.
12.3 Indien de consument niet tijdig betaalt vanwege een klacht of vermeend gebrek, is hij
slechts gerechtigd het bedrag in te houden dat betrekking heeft op het betwiste gedeelte.
12.4 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd om de consument zonder nadere
ingebrekestelling een vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een
gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend.
12.5 De buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de consument. Deze
worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag.
12.6 Betalingen strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en
vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten.
Daarna komen de betalingen in mindering op de hoofdsom.
Artikel 13 – Eigendoms- en auteurrechten
13.1 De door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties en dergelijke blijven zijn
eigendom.
13.2 Alle gevestigde rechten met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen,
tekeningen, modellen en dergelijke worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.
Artikel 14 – Verjaring en verval
14.1 Een rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verloopt na twee jaar
nadat de consument heeft geprotesteerd of redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had
kunnen zijn.
14.2 Elke vordering tot schadevergoeding van de consument vervalt, indien zij niet binnen
één maand na het constateren van de schade schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar wordt
is gemaakt en indien zij niet binnen twee jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt
Artikel 15 – Toepasselijk recht
15.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de consument is Nederlands recht
van toepassing

Glasbedrijf Eindhoven

© glasbedrijfeindhoven.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy